2008
2010
2011
2012
2013
2014

2008
Монгол Улсын ОССК-тай хамтран Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй анхны ипотекээр баталгаажсан 1 тэрбум төгрөгийн бондыг амжилттай гаргав.
2010
“Тэтгэврийн Ууган Сан"-г үүсгэн байгуулж ажилтнуудынхаа ирээдүйг баталгаажуулав
2011
Монголд анх удаа “Ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр"-ийг амжилттай хэрэгжүүлэв.
2012
Голомт Капитал ҮЦК ХХК байгуулагдав.
2013
МХБ дээр 97 тэрбум төгрөгийн арилжааг дангаараа гүйцэтгэсэн.
2014
МХБ дээр анхны Интернэт арилжааны үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлэв.