МХБ дээр 97 тэрбум төгрөгийн арилжааг дангаараа гүйцэтгэсэн.