Данс нээх

1. Дотоодын данс нээх

Харилцагч та дотоодын үнэт цаасны арилжаанд оролцох данс нээлгэхдээ өөрийн биеэр манай компани дээр ирж нээлгэх эсвэл цахим хэлбэрээс буюу интернэтээр данс нээлгэх маягтыг бөглөснөөр дансаа нээлгэх боломжтой.

Та энд дарж Интернэтээр данс нээх маягтыг бөглөнө үү!

Данс нээхэд дараах зүйлсийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Хувь хүн:

Үнэт цаасны данс:

1. Өөрийн биеэр ирвэл:

 • Иргэний үнэмлэх
 • Данс нээлгэх хураамж 5000 төгрөг

2. Цахим хэлбэрээр данс нээлгэхэд:

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Данс нээлгэх хураамж 5000 төгрөг /Голомт банкны 2005002269 тоот дансанд данс нээлгэх хураамжийг шилжүүлнэ. Гүйлгээний утга дээр овог, нэр, регистрийн дугаарыг бичсэн байна/
 • Данс нээлгэх маягтууд дээр баталгаат гарын үсэг зурж шуудангаар Голомт Капитал ҮЦК ХХК рүү илгээнэ. /Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргана/

Төлбөр тооцооны данс:

1. Өөрийн биеэр ирвэл:

 • Голомт банк, Голомт Капитал ҮЦК ХХК, харилцагч нарын дунд гурвалсан гэрээ үйлдэж Голомт банкин дээр төлбөр тооцооны дансаа нээлгэнэ.
 • Иргэний үнэмлэх
 • Дансны доод үлдэгдэл 2000 төгрөг
 • Данс нээхэд хураамжгүй

2. Цахим хэлбэрээр данс нээлгэхэд:

 • Голомт банк, Голомт Капитал ҮЦК ХХК, харилцагч нарын дунд гурвалсан гэрээг бөглөнө
 • Голомт банкинд данс нээлгэх анкет бөглөнө
 • Дансны доод үлдэгдэл 2000 төгрөг
 • Данс нээхэд хураамжгүй
 • Данс нээлгэх маягтууд дээр баталгаат гарын үсэг зурж шуудангаар Голомт Капитал ҮЦК ХХК рүү илгээнэ. /Иргэний үнэмлэхний хуулбар хавсаргана/

Байгууллага:

Үнэт цаасны данс:

1. Өөрийн биеэр ирвэл:

 • Данс нээлгэх хүсэлт /ҮЦТТТХТөвд хаягласан/
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
 • Данс дахь хөрөнгийн захиран зарцуулах этгээдийг томилсон тухай компанийн ТУЗ-н эсхүл ХНХ-ийн шийдвэр
 • Данс дахь хөрөнгийн захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд, албан тушаалтны овог нэр, нотариатаар гэрчлэгдсэн гарын үсгийн маягт /ҮЦТТТХТөв ХХК-аас баталсан хэвлэмэл маягтын дагуу гарын үсгийг баталгааг гаргаж өгнө/
 • Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Данс нээлгэх хураамж 50000 төгрөг

2. Цахим хэлбэрээр данс нээлгэхэд:

 • Данс нээлгэх хүсэлт /ҮЦТТТХТөвд хаягласан/
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
 • Данс дахь хөрөнгийн захиран зарцуулах этгээдийг томилсон тухай компанийн ТУЗ-н эсхүл ХНХ-ийн шийдвэр
 • Данс дахь хөрөнгийн захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд, албан тушаалтны овог нэр, нотариатаар гэрчлэгдсэн гарын үсгийн маягт /ҮЦТТТХТөв ХХК-аас баталсан хэвлэмэл маягтын дагуу гарын үсгийг баталгааг гаргаж өгнө/
 • Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Данс нээлгэх хураамж 50000 төгрөг /Голомт банкны 2005002269 тоот дансанд данс нээлгэх хураамжыг шилжүүлнэ. Гүйлгээний утган дээр овог, нэр, регистерийн дугаарыг бичсэн байна/
 • Данс нээлгэх маягтууд дээр баталгаат гарын үсэг зурж шуудангаар Голомт Секюритиз ХХК руу илгээнэ.

Төлбөр тооцооны данс:

1. Өөрийн биеэр ирвэл:

 • Голомт банк, Голомт Капитал ҮЦК ХХК, харилцагч нарын дунд гурвалсан гэрээ үйлдэж Голомт банкин дээр төлбөр тооцооны дансаа нээлгэнэ
 • Данс нээлгэх хүсэлт / Голомт банкинд хаягласан/
 • Компанийн дүрмийн баталгаажсан хуулбар
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
 • Данс дахь хөрөнгийн захиран зарцуулах этгээдийг томилсон тухай компанийн ТУЗ-н эсхүл ХНХ-ийн шийдвэр
 • Данс дахь хөрөнгийн захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд, албан тушаалтны овог нэр, төлбөр тооцооны баримтанд зурах нотариатаар гэрчлэгдсэн гарын үсгийн маягт / Голомт банкны маягт /
 • Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Компанийн эрх бүхий этгээдүүдийг нотлох бичиг баримт /гадаад улсад харьяалалтай компанид хамаарна/
 • Дансны доод үлдэгдэл 20000 төгрөг
 • Данс нээхэд хураамжгүй

2. Цахим хэлбэрээр данс нээлгэхэд:

 • Голомт банк, Голомт Капитал ҮЦК ХХК, харилцагч нарын дунд гурвалсан гэрээ үйлдэж Голомт банкин дээр төлбөр тооцооны дансаа нээлгэнэ
 • Данс нээлгэх хүсэлт / Голомт банкинд хаягласан/
 • Компанийн дүрмийн баталгаажсан хуулбар
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
 • Данс дах хөрөнгийн захиран зарцуулах этгээдийг томилсон тухай компанийн ТУЗ-н эсхүл ХНХ-ийн шийдвэр
 • Данс дах хөрөнгийн захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд, албан тушаалтны овог нэр, төлбөр тооцооны баримтанд зурах нотариатаар гэрчлэгдсэн гарын үсгийн маягт / Голомт банкны маягт /
 • Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Компанийн эрх бүхий этгээдүүдийг нотлох бичиг баримт /гадаад улсад харьяалалтай компанид хамаарна/
 • Дансны доод үлдэгдэл 20000 төгрөг
 • Данс нээхэд хураамжгүй
 • Данс нээлгэх маягтууд дээр баталгаат гарын үсэг зурж шуудангаар Голомт Секюритиз ХХК руу илгээнэ.

2.Гадаад данс нээх

Харилцагч та гадаадын үнэт цаасны арилжаанд оролцох данс нээлгэхдээ биеэр манай компани дээр ирж нээлгэх эсвэл цахим хэлбэрээр буюу интернэтээр www.golomtcapital.com руу хандаж данс нээлгэх маягтыг бөглөснөөр дансаа нээлгэх боломжтой. Данс нээхэд дараах зүйлсийг бүрдүүлнэ.

Хувь хүн:

1. Өөрийн биеэр ирвэл:

 • Голомт Капитал ҮЦК ХХК-тай гадаад арилжааны гэрээ байгуулна
 • Иргэний үнэмлэх
 • Данс нээлгэх хураамж байхгүй.

2. Цахим хэлбэрээр данс нээлгэхэд:

 • Гадаад арилжааны гэрээ энд дарна уу бөглөнө
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Данс нээлгэх хураамж байхгүй
 • Данс нээлгэх маягтууд дээр баталгаат гарын үсэг зурж шуудангаар манайх руу илгээнэ. /Иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт/

Байгууллага:

1. Өөрийн биеэр ирвэл:

 • Голомт Капитал ҮЦК ХХК-тай гадаад арилжааны гэрээ байгуулна
 • Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Голомт Капитал ҮЦК ХХК-д хаягласан/
 • Данс дах хөрөнгийн захиран зарцуулах этгээдийг томилсон тухай компанийн ТУЗ-н эсхүл ХНХ-ийн шийдвэр
 • Данс дах хөрөнгийн захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд, албан тушаалтны овог нэр, төлбөр тооцооны баримтанд зурах нотариатаар гэрчлэгдсэн гарын үсгийн маягт
 • Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Данс нээлгэх хураамж байхгүй.

2. Цахим хэлбэрээр данс нээлгэхэд:

 • Гадаад арилжааны гэрээ энд дарна уу бөглөнө
 • Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар
 • Данс нээлгэх хүсэлт /Голомт Капитал ҮЦК ХХК-д хаягласан/
 • Данс дах хөрөнгийн захиран зарцуулах этгээдийг томилсон тухай компанийн ТУЗ-н эсхүл ХНХ-ийн шийдвэр
 • Данс дах хөрөнгийн захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд, албан тушаалтны овог нэр, төлбөр тооцооны баримтанд зурах нотариатаар гэрчлэгдсэн гарын үсгийн маягт
 • Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Данс нээлгэх хураамж байхгүй
 • Данс нээлгэх маягтууд дээр баталгаат гарын үсэг зурж шуудангаар манайх руу илгээнэ. /Иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт/