Үйлчилгээний нөхцөл

Үйлчилгээний төрөл

Шимтгэл

Арилжааны доод хэмжээ

Үнэт цаасны арилжаа /Дотоод/

Үнэт цаасны арилжаа

2%

Доод хэмжээ байхгүй

Бондын арилжаа

Компанийн бонд

0.5%

100,000 төгрөг

Засгийн Газрын үнэт цаас

0.05%0.1%

Доод хэмжээ байхгүй

Үнэт цаасны арилжаа /Гадаад/

Олон улсын үнэт цаасны арилжаа

1.5%

3000 ам доллар түүнтэй тэнцэх бусад валют

1. Бирж тус бүрийн арилжааны шимтгэлийг доод шимтгэлийг дараах байдлаар авна.

Хөрөнгийн биржүүд

Шимтгэлийн хувь

Шимтгэлийн доод хэмжээ

NYSE, Nasdaq

1.5%

45 USD

Hong Kong SX

1.5%

340 HKD

Australia SX

1.5%

120 AUD

Canada TSX

1.5%

130 CAD

Germany SX

1.5%

135 EUR

Japan SX

1.5%

10000 JPY

Korea SX

1.5%

73300 KRW

Singapore SX

1.5%

50 SGD

Taiwan SX

1.5%

3600 TWD

UK SX

1.5%

77 GBP

2. Харилцагч арилжаанд оролцох мөнгөө байршуулах болон татан авах үед гарах олон улсын болон дотоодын банкны гүйлгээний шимтгэлийг бүрэн хариуцна. Үүнд:

  1. Дотоодын дамжуулагч банкны шимтгэл /Тухайн дотоодын дамжуулагч банкны үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу шимтгэл авна/
  2. Гадаадын дамжуулагч банкны шимтгэл /Тухайн гадаадын дамжуулагч банкны үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу шимтгэл авна/