Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь хөгжиж буй манай эдийн засгийн нөхцөлд хувийн болон төрийн эзэмшилт компаниуд, байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт татах, амжилттай хөрөнгө босгоход мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлэх юм.

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээний хэтийн зорилго нь харилцагчиддаа хөрөнгө оруулалт босгох, санхүүжилт татахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгч мэргэшсэн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээгээр харилцагчдынхаа бизнесийн хөгжлийгдэмжиж, урт хугацааны ашигтай хамтын ажиллагааг бий болгоход оршино.

Бидний туршлага, мэргэжлийн ур чадвар бүхий хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг харилцагч бүрийн эрэлт, хүсэлтийг бүрэн дүүрэн хангасан үйлчилгээг үзүүлснээр урт удаан хугацааны харилцааг бүтээх болно.

Манай компани нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн өндөр чанартай үйлчилгээг хүргэхийн төлөө ажилладаг бөгөөд үйл ажиллагаа нь доорх чиглэлүүдтэй байна.Үүнд:

  • Хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаат капитал, бусад бүтээгдэхүүнүүдийг олон нийтэд нээлттэй болон хаалттай хүрээнд санал болгон зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт татахад зөвлөгөө өгөх
  • Бизнесийн үнэлгээ хийх, салбарын болон зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх;
  • Компанийн өргөжилт, санхүүгийн бүтэц стратегийн талаар зөвлөгөө өгөх:
  • Компанийн нэгдэлт, өөрчлөн байгуулалт, худалдан авалтыг зохион байгуулах;
  • Боломжит хөрөнгө оруулагчдыг нээх, холбоо тогтоох;
  • Хөрөнгө оруулагчидтай гэрээ хэлэлцээр хийхэд зөвлөгөө өгөх
  • Санхүүжилт татах баримт бичгүүд болох меморандум болон проспектус бэлдэж танилцуулах