Link

Судалгаа

Шинэ санаа, шилдэг үйлчилгээ, төгс гүйцэтгэл нь амжилттай багийн ажиллагааны илрэл учир бид хамт олон дотроо үр ашигтай харилцаа, итгэл, үнэнч байдлыг эрхэмлэн ажилладаг

Судалгаа

Шинэ санаа, шилдэг үйлчилгээ, төгс гүйцэтгэл нь амжилттай багийн ажиллагааны илрэл учир бид хамт олон дотроо үр ашигтай харилцаа, итгэл, үнэнч байдлыг эрхэмлэн ажилладаг

Макро эдийн засгийн шинжилгээ

Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь 2012 оны 05-р сарын 24-ны Монгол улсын шилдэг банкнуудын томоохон төсөөлөл болох Голомт банкны 100%-ийн

Техник шинжилгээ

Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь 2012 оны 05-р сарын 24-ны Монгол улсын шилдэг банкнуудын томоохон төсөөлөл болох Голомт банкны 100%-ийн

Суурь шинжилгээ

Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь 2012 оны 05-р сарын 24-ны Монгол улсын шилдэг банкнуудын томоохон төсөөлөл болох Голомт банкны 100%-ийн