Link

Үйлчилгээ

Үйлчилгээ

2020 07 22 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 07 21 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 07 17 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 07 10 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 07 09 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 07 08 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 07 07 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 07 01 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 30 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 26 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 25 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 23 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 22 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 19 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 18 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 17 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 16 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 15 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 12 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 10 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 09 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 08 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 04 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 06 03 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 006 02 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 27 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 26 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 25 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u\

2020 05 22 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 21 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 20 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 19 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 18 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 15 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

Эрт эхэлж алсыг хар

Коронавирусын цар тахал дэлхийг чичрээж байгаа энэ үед улс орнууд иргэдийнхээ амьжиргааг залгуулах эдийн засгийн цогц арга хэмжээг авч байна. Манай улсын хувьд хувийн хэвшилд ажилладаг бүхий л иргэд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй бүтэн цалингаа 6 сарын хугацаанд авч эхэлсэн.Дээрээс нь нэмээд хэрэв байгууллагынх нь ашиг, орлого өнгөрсөн жилийнхээс буурсан бол 200,000 төгрөг, 1072 хувьцааны ногдол ашиг авахаар болж, орон сууцны 8 хувийн зээл төлөх хугацаа хойшлогдож, хүүхэд бүрт олгодог мөнгө 100 мянга болсон зэрэг нь олон хүний амьдралд нэмэртэй л байна.Энэ мөнгө нь зарим хүмүүст өдөр тутмын амьдралаа залгуулахад нь зайлшгүй хэрэгтэй байгаа бол зарим хүнд тодорхой хэмжээний санхүүгийн нэмэлт орлого болж байна. Тийм ч учраас өөрт нь яг одоо нэн шаардлагатай биш байгаа учраас энэхүү мөнгөнийхөө тодорхой хувиар хөрөнгө оруулалт хийх хүсэлтэй иргэд хэрхэн, яаж гэсэн асуултыг бидэнд илгээсэн юм.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ЗӨВ ЦАГ ХУГАЦААДэлхийн алдартай хөрөнгө оруулагчид “Хөрөнгө оруулалт хийх хамгийн зөв цаг хугацаа бол эрт эхлэх, харин өгөөжийг нь урт хугацаанд харах” гэж зөвлөдөг. Мөн хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа компаниа ямар салбарт үйл ажиллагаа явуулдгаас нь эхлээд хэн удирддаг, санхүүгийн хувьд хэр тогтвортой, ирээдүйн чиг хандлага нь ямар байх вэ гээд бүгдийг сайтар судлахыг сануулдаг билээ.Тухайлбал, хүн төрөлхтөн оршин тогтносоор байгаа цагт хоол идэж, ус уух нь тодорхой тул хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын компаниуд дампуурах эсвэл хувьцааны үнэлгээ нь буурах магадлал тун бага...гэх мэт олон жишээг энд татаж болно. Эсрэгээрээ буруу хөрөнгө оруулалт хийвэл маш их алдагдалд унах эрсдэлтэй.ХҮҮХДЭДЭЭ “ТЭРБУМ”-ААР НЬ ӨВЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙГэвч хүн бүрт энэ бүхнийг судлах цаг зав байдаггүй, тусгайлан мэргэжлийг нь эзэмшээгүй учраас ойлгоход хүндрэлтэй байдаг учраас олон орны иргэд энэ асуудлаа мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын санд даатгачихдаг. Тухайн сан нь таны өмнөөс судалгаа шинжилгээ хийгээд, танд ашигтай хөрөнгө оруулалтыг санал болгох зэргээр ашиг орлогыг тань арвижуулаад, эрсдэлийг нь дааж ажилладаг юм.Уг нь удахгүй шинэчлэгдэхээр яригдаж байгаа тэтгэврийн шинэчлэлд тухайн иргэний нийгмийн даатгалд төлж буй мөнгөн дүнгийн 2-хон хувийг хөрөнгө оруулалтын санд төвлөрүүлчихвэл дээрх боломж нээгдэх учиртай. Ингэснээр иргэд өндөр насны амралтанд суухдаа тогтмол тэтгэвэр дээрээ нэмээд хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөжөө хүртэж, үүнийгээ үр хойчдоо ч өвлүүлэн үлдээх боломж бүрдэх юм.Тиймээс хөрөнгө оруулалтыг эрт эхэлж, өгөөжийг урт хугацаанд хар гэсэн дэлхийн алдартай хөрөнгө оруулагчдын зөв болохыг баталсан Монголын АПУ, Сүү компанийн сайн жишээг та бүхэнд хүргэе.АПУ ХКЖИШЭЭ-1Хэрэв та 2003.01 сараас 2020.04 сар хүртэл /нийт 203 сар/ сар бүр 40 мянган төгрөгөөр АПУ ХК-ийн хувьцааг худалдан авч байсан бол энэ хугацаанд нийт 2,7 сая ширхэг хувьцаатай болсон гэсэн үг юм. Энэ хугацаанд АПУ ХК 2 удаа 100 болон 10-ын харьцаагаар хувьцаагаа хуваасан байна. Ингээд хувьцааны үнэлгээг 2020.04-р сарын ханшаар тооцвол та нийт 1.4 тэрбум төгрөгтэй болжээ. Өөрөөр хэлбэл та 21 настайдаа анх ажилд орж, сар бүр цалингаасаа 40 мянган төгрөг буюу 38 нас хүртлээ хийсэн нийт 8 сая 120 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тань 1.4 тэрбум төгрөг буюу 17674 хувиар өссөн байна.СҮҮ ХКЖИШЭЭ-1Хэрэв та СҮҮ ХК-ийн хувьцааг 2004.01 сараас 2020.04 сар хүртэл /нийт-144 сар/, сар бүр 40 мянган төгрөгөөр худалдан авсан бол нийт 5 сая 120 мянган төгрөгөөр 11,1 сая ширхэг хувьцаатай болсон гэсэн үг. Энэ хугацаанд Сүү ХК 1 удаа 1000-ын харьцаагаар хувьцаагаа хуваасан байна. Үүнийг 2020.04 сарын ханшаар тооцоход нийт хувьцааны үнэлгээ нь 2.1 тэрбум төгрөг буюу 37370 хувь өссөн байна.Тиймээс хэрэв та хөрөнгө оруулалт хийх хүсэлтэй байгаа бол эрт эхлэхийг зөвлөе. Үүнд таны одоо авч буй “бүтэн” цалин тань боломж нээж өгөх ч юм билүү.ХҮҮХЭД ТАНЬ “ТЭРБУМТАН” БОЛОХ БОЛОМЖТОЙХүн бүр үр хүүхдээ дутагдаж гачигдахын зовлон битгий амсаасай, аз жаргалаар дүүрэн амьдраасай гэж хүсдэг. Тиймээс олон эцэг эх улсаас өгдөг “Хүүхдийн мөнгө”-ийг ирээдүйд нь зориулж хадгаламжинд хийдэг. Тэгвэл энэ мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийвэл яах бол? гэсэн асуултыг бидэнд байнга илгээдэг юм. Тиймээс дараагийн нийтлэлдээ танд тус болж мэдэх мэдээллийг бид хүргэх болно.Хөрөнгийн зах зээлийг ойлгон, ашигтай хөрөнгө оруулалт хийж, зөв шийдвэр гаргахад тань дэлхийн хөрөнгийн зах зээлийн талаарх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл танд туслах болно. Та өдөр бүр шинэ мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх линкээр бидэнд хандаарай.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 14 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 13 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 12 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 11 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 08 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 07 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 05 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

2020 05 04 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2MzPYvU5oUu7hx-zQHANd6q8BOCt4m9LsNIYAaDj_TVUMEJOT0tWSzJJSkE1SDAySDBXRUJBTTdYSy4u

Голомт банканд байрлах арилжааны дансаараа ЗАРЛАГА ГАРГАХ ХҮСЭЛТИЙН заавар

Голомт банканд байрлах арилжааны дансаараа ЗАРЛАГА ГАРГАХ ХҮСЭЛТИЙН заавар Та дараах холбоосоор нэвтэрч зааврын дагуу үйлчилгээг авах боломжтой. https://www.egolomt.mn/login/

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН АРИЛЖААНЫ СИСТЕМ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Та дараах зааврын дагуу МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН арилжаанд оролцоно уу.

2020 05 01 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS Та өдөр тутмын мэдээлэлийг email хаягаараа авахыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/Pages...

2020 04 30 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS  Та өдөр тутмын мэдээлэлийг и-мэйл хаягаараа авахыг хүсвэл  дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.  http://shorturl.at/zAOQ0

2020 04 29 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS

2020 04 28 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS

2020 04 24 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS

2020 04 22 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS

2020 04 21 Гадаад зах зээлийн ТОЙМ

Golomt Capital NEWS

2020 04 20 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital NEWS

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ 2020 04 16

Golomt Capital News

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛЛИЙН ТОЙМ 2020 04 15

Golomt Capital NEWS

2020-04-14 14:45 | ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital News

2020.04.14 ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital News

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital News

2020.04.10 | ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛЛИЙН ТОЙМ

Golomt Capital News info@golomtcapital.comhttps://www.instagram.com/golomt_capital/https://twitter.com/GolomtCapital

2020.04.09 | ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

GolomtCapitalNews

2020.04.07 | Гадаад зах зээлийн тойм

#GolomtCapitalNews

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ 2020.04.06

#GolomtCapitalNews

ДАМПУУРЛЫН ИРМЭГЭЭС 1,300 ХУВИЙН ХУВЬЦААНЫ АШИГ ХҮРТЛЭЭ

Онцлох ЯРИЛЦЛАГА | #GolomtCapitalNews

Гадаад Зах Зээлийн Тойм | 2020.04.02

2020.04.01 | ГАДААД МЭДЭЭНИЙ ТОЙМ

Гадаад зах зээлийн тойм | 2020.03.31

Гадаад зах зээлийн тойм | 2020-03-30

Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дэх ханшийн мэдээлэл

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭ

Гадаад зах зээлийн тойм

О.МӨНХЖАРГАЛ: БИД ХАРИЛЦАГЧДЫНХАА ГАРТ ДЭЛХИЙН ХӨРӨНГИЙН БИРЖҮҮДИЙН АРИЛЖААНД ОРОЛЦОХ УДИРДЛАГЫГ НЬ АТГУУЛЖ БАЙНА

Иргэд нэг үеэ бодвол хөрөнгийн зах зээлийг сонирхон судалдаг болж, дотоод гадаадын томоохон биржүүдийн арилжаанд оролцох болжээ. Тэгвэл Голомт Капитал ҮЦК ХХК-ийн хамт олон иргэдэд, дэлхийн хөрөнгийн биржүүдийн арилжаанд оролцох удирдлагыг нь атгуулж байна. Тэд дэлхийд алдартай Interactive Brokers үйлчилгээг Монгол Улсад анх удаа цогцоор нь нэвтрүүлсэн нь энэ боломжийг нээгээд байгаа аж. Бид тус компанийн гүйцэтгэх захирал О.Мөнхжаргалтай ярилцлаа. Сайн байна уу? Иргэд гадаад, дотоодын хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцох сонирхолтой ч юунаас эхлэхээ мэддэггүй. Мөн хувьцаанаас өөр санал болгох бүтээгдэхүүн хомс гэж шүүмжлэх нь ч бий. Иргэд хувьцаа, бондын ялгаа, хөрөнгө оруулалт хэрхэн хийх, өгөөжөө яаж авах вэ гэх мэтээр хөрөнгийн зах зээлийн талаар харьцангуй сайн ойлголттой болжээ. Үүнийг дагаад Монголын хөрөнгийн биржийн арилжаа ч идэвхжиж, компаниуд олон нийтэд хувьцаагаа санал болгон нээлттэй компани болж байна. Гэхдээ хөрөнгө оруулагчдын хэлээд байгаа хөрөнгийн зах зээл дэх бүтээгдэхүүн дутмаг байна гэдэг бол үнэн. Харин гадаадын биржүүдэд зөвхөн хувьцаа биш, төрөл бүрийн үүсмэл үнэт цаас, засгийн газрын болон компанийн бонд, валют, үнэт метал гээд маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг олон аргаар арилжаалдаг. Тиймээс иргэдийн хувьд бидний сайн мэдэх Apple, Google, Amazon, Facebook, Coca-Cola гээд компаниудын хувьцаа эзэмшигч болох боломж бий. Мөн тун удахгүй IPO гаргах гэж байгаа дэлхийн хамгийн ашигтай нефьтийн компани болох Саудын Арабын Saudi Aramco компанийн хувьцаа эзэмшигч болох боломж манай иргэдэд нээгдэж байна гэх мэтээр олон давуу талтай. Түүнээс гадна дэлхийн хөрөнгийн биржүүдэд арилжаалагдаж байгаа монголын компаниуд буюу тодруулбал Оюу Толгой төслийн 66%-ийг эзэмшиж байгаа Туркойз Хилл Ресурс, мөн Петро Матад, Энержи Ресурс гэх мэт компаниудын хувьцааг авч болохоос гадна ирэх оноос Таван Толгой Майнинг компанийн арилжаанд оролцох боломжтой. Манай компанийн хувьд 2014 оноос хойш, харилцагчдыгаа эдгээр зах зээлд оролцох зуучлалын буюу брокерийн үйлчилгээ үзүүлж ирсэн байгаа. Гадаадын хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцох хүсэлтэй хүн хамгийн түрүүнд юунд анхаарах ёстой вэ?  Нэн түрүүнд гадаад, дотоодын гэлтгүйгээр хөрөнгийн зах зээлд хөл тавих гэж байгаа бол энэ зах зээл нь банкны хадгаламжаас өгөөж авдаг хэлбэрээс нилээдгүй өөр гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тухайн хүн авч буй хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнээ бүрэн ойлгосон байх, эрсдэл болон өгөөжөө урьдчилан тооцоолсон байх, өөрөө тодорхой хэмжээнд судалгаа хийж, түүнийгээ мэргэжлийн хүн, байгууллагатай ярилцаж жиших гэх мэтээр бэлтгэлтэй байх ёстой. Нэгэнт хөрөнгө оруулах бүтээгдэхүүнүүд дээрээ шийдвэрээ гаргасан бол хөрөнгө оруулалт хийх процесс бол харьцангуй хялбар байдаг. Танайх Interactive brokers үйлчилгээг Монгол Улсад анх удаа цогцоор нь нэвтрүүлсэн. Энэ нь яг ямар учиртай үйлчилгээ вэ? Давуу тал нь юу вэ? Interactive Brokers/IB/ нь дэлхийн топ онлайн брокеруудын нэг. Манай компани энэ жил IB-тай албан ёсоор түншлэлийн гэрээ байгуулснаар IB-ийн бүх үйлчилгээ, программыг харилцагчдадаа санал болгож байгаа юм.Давуу тал нь харилцагчийн гарт удирдлагыг нь өгч байна гэсэн үг. Харилцагч арилжааны захиалга оруулах, дансны хуулгаа авах, ханш харах гэх мэт брокерийн бүхий л үйлчилгээг өөрөө гар утаснаасаа, компьютероосоо 24/7 хийх боломжтой болж байна гэсэн үг. Тухайлбал АНУ, Канадын биржүүд Монголын цагаар орой 10:30-аас эхлээд үүрийн 05:30-д хаадаг. Харин манай брокерууд шөнийн 12:00 цаг хүртэл захиалга авдаг. Тэгвэл харилцагч системийг өөрөө ашигласнаар хэзээ ч, хаанаас ч хүссэн үедээ захиалгаа оруулах, өөрчлөх, цуцлах гээд бүх боломж нь бий болно гэсэн үг. Амралтын өдрүүдэд арилжаа явагдахгүй үед өөрийн захиалгаа системдээ урьдчилаад оруулчих давуу талтай. Гол нь өөрийн дансны хуулгаа төрөл бүрээр нь гаргаад дүн шинжилгээгээ хийж, юун дээр алдаж онож байгаагаа харичих боломжтой юм. Гадаад арилжаанд оролцоход тухайн хүнд ихээхэн хэмжээний валют байх ёстой юу? Арилжаанд оролцох босго мөнгөн дүн гэж байдаг уу? Манай компани энэхүү үйлчилгээг Монгол Улсад анх удаа цогцоор нь нэвтрүүлж байгаагаа тохиолдуулан доод шимтгэлээ бууруулж байгаа. Бага дүнгээр арилжаа хийж эхлэх сонирхолтой хүмүүс цөөнгүй байдаг. Доод шимтгэлээ бууруулснаар энэ нь боломжтой болох юм. Гадаад арилжаанд оролцох босго мөнгөн дүн гэж байхгүй. Гэхдээ тодорхой дүн хүртэл хэдэн төгрөгөөр ч орсон тэд байна гэсэн доод шимтгэл гэж бий. Энэ нь бирж болгон дээр өөр байдаг учраас манай компанид хандаж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Ер нь хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцохын өгөөж болон эрсдэл нь юу байдаг вэ? Өгөөж, эрсдэл хоёр бол байнга цуг явдаг ойлголт. Өөрөөр хэлбэл та өндөр өгөөж авахыг хүсвэл, өндөр эрсдэл гаргах болно гэсэн үг. Эрсдэлгүй гэж үздэг бүтээгдэхүүнүүд бага өгөөжтэй байдаг л даа. Өгөөжийн хувьд олон улсын биржүүд дээр өдөртөө хэд дахин нугарч өсдөг бүтээгдэхүүнүүд ч байна. Энэ нь нөгөө талдаа зах зээлээс хамаараад өдөртөө хэд дахин унаж ч болзошгүй гэсэн үг. Анхлан хөрөнгийн зах зээл рүү орж байгаа хөрөнгө оруулагчдыг энэ төрлийн бүтээгдэхүүнээс зайлсхийхийг бид зөвлөдөг. Эрсдэл даах чадвар гэсэн чухал ойлголт бий. Хүн бүрийн эрсдэл даах чадвар харилцан адилгүй байдаг. Үүнээс хамаараад тухайн хүний хөрөнгө оруулалтын багц өөр байдаг. Мэдээж хүн бүр хадгаламжтай байх хэрэгтэй. Үүний дараа хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнээ сонгох нь зөв л дөө. Хэрэв та эрсдэлээс зайлсхийдэг бол засгийн газрын бонд, компанийн бонд, ногдол ашиг тогтмол тараадаг, үйл ажиллагаа нь тогворжсон томоохон компанийн хувьцаа авах нь зөв юм. Жишээ нь Америкийн хөрөнгийн зах зээл 30 их наяд доллараар хэмжигддэг. Урт хугацааны өгөөж нь доллараар 10 хувь байдаг. Тэгэхээр хамгийн боломжийн бүтээгдэхүүн бол нийт зах зээлийн үнийн илэрхийллийн /ETF/ биржээр арилждаг хамтын нээлттэй санд хөрөнгө оруулах юм. Ойлгомжтойгоор тайлбарлахад та 100 долларын хөрөнгө оруулалт хийлээ гэж үзэхэд Америкийн хөрөнгийн биржид худалдаалагдаж байгаа бүх компанийн хувьцаанаас тодорхой хэмжээнд эзэмшнэ.Нэг компанийн хувьцаа уналаа гэхэд нөгөө компанийн өсөлт нь эрсдэлээс хамгаалж байдаг гэсэн үг л дээ. Харин эсрэгээрээ эрсдэлтэй ч гэсэн өндөр өгөөжтэй байж болох, бүтээгдэхүүн рүү орох дуртай хүн бол үүсмэл үнэт цаас, шинээр гарч байгаа хувьцаанууд, ханшийн хэлбэлзэл өндөртэй хувьцаанууд руу ихэнх мөнгөө оруулдаг гэх мэт ялгаатай байдаг. Тэгэхээр хөрөнгийн биржүүдийн арилжаанд оролцох хүсэлтэй иргэд шийдвэрээ яг ямар мэдээлэл дээр тулгуурлаж гаргах ёстой вэ? Та бүхэн юу гэж зөвлөдөг вэ? Хөрөнгийн биржийн арилжаанд оролцох нь зүгээр нэг мөрийтэй тоглоом тоглохтой адил зүйл биш. Компанийн хувьцаа авч байгаа бол тухайн компанийнхаа бизнес загвар, юунаас яаж мөнгө олдог, тухайн зах зээл дэх байр суурь, салбарын чиг хандлага, өрсөлдөөн, компанийн өсөлт, уналт, орлого, ашиг, өр, авлагын үзүүлэлт, хувьцааны ханшийн хөдөлгөөн гээд цөөнгүй хүчин зүйлсийг харгалзах хэрэгтэй болно. Хийж байж л хүн туршлагаждаг учраас тодорхой хэмжээгээр судалгаагаа хийгээд, бусадтай зөвлөөд эхлэх хэрэгтэй. Эхний ээлжинд заавал бодит мөнгөөр биш, туршилтын журмаар хийгээд үзэж болно шүү дээ. Бэлэн боллоо гэж үзэхээрээ бодит мөнгөөрөө хөрөнгө оруулалт хийх нь зүгээр. Тиймээс хөрөнгийн зах зээл болоод гадаад дотоодын арилжаанд оролцох хүсэлтэй харилцагчдадаа бид боловсрол олгох чиглэлд түлхүү анхааран ажиллаж байна. Тухайлбал? Мэдээж бид харилцагчдадаа хөрөнгийн зах зээл, сонирхолтой болоод ханшийн хөдөлгөөн орж болзошгүй компаниудын талаарх мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж, зөвлөгөө өгч ажилладаг. Мөн тун удахгүй буюу энэ оны 11-р сарын 23-ны бямба гарагт харилцагчдадаа болон гадаадын хөрөнгийн зах зээлийг сонирхож буй хүмүүст зориулж дунд шатны сургалтыг зохион байгуулах гэж байна. Сургалтын тухайд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгвөл? Сургалт маань дунд шатных учраас хувьцаа, бонд гэж юу вэ гэсэн анхан шатны зүйл төдийлөн яригдахгүй. Үндсэн сургалтын агуулгад, суурь шинжилгээний ойлголтуудаас гадна аль нэг компанийн хувьцааг авах гэж байгаа бол санхүүгийн тайлангийнх нь аль хэсгийг харах, тэдгээрээс ямар харьцаанууд гаргаж ажиглах, техник шинжилгээг хэрхэн хийх, ханшийн хөдөлгөөнийг техник шинжилгээ хийж, таамаг гаргах, мөн арилжааны төрөл бүрийн стратегиудын талаар ярилцах юм. Дээр нь IB платформ дээр хэрхэн ажиллахыг зааж өгнө. Тухайлбал данс нээхээс эхлээд, төрөл бүрийн захиалга оруулах, хуулгаа харах гээд хэрэглээ талд нь зөвлөмж өгөх юм. Ерөнхийдөө хэт их онол ярихгүй, практик жишээ, бодит арилжаан дээр түлхүү суурилсан сургалт болгохоор зорьж байна. Сургалтын бүртгэлийг ирэх 7 хоногийн нэг дэх өдрөөс эхлэн Golomt Capital гэсэн өөрийн фэйсбүүк пэйж хуудсаараа авах юм. Шинэ бүтээгдэхүүнийхээ талаар мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Голомт Капитал ҮЦК ХХК Холбогдох утас:70121530

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ нь төрийн эзэмшилт компани, аж ахуйн нэгжид хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг амжилттай татахад нь мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, бизнесийг нь дэмжиж, урт хугацааны ашигтай хамтын ажиллагааг өрнүүлэх болгомжийг олгодог үйлчилгээ юм. Манай компанийн хөрөнгө оруулалтын өндөр ур чадвар, туршлага бүхий баг нь харилцагч бүрийн эрэлт, хэрэгцээ шаардлыгаг хангасан үйлчилгээг үзүүлэхдээ баяртай байх болно.Танд зориулж буй бидний үйлчилгээ Хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаат капитал, бусад бүтээгдэхүүнүүдийг олон нийтэд нээлттэй болон хаалттай хүрээнд санал болгон зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт татахад зөвлөгөө өгөхБизнесийн үнэлгээ хийх, салбарын болон зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийхКомпанийн өргөжилт, санхүүгийн бүтэц стратегийн талаар зөвлөгөө өгөхКомпанийн нэгдэлт, өөрчлөн байгуулалт, худалдан авалтыг зохион байгуулахБоломжит хөрөнгө оруулагчдыг санал болгох, холбоо тогтоохХөрөнгө оруулагчидтай гэрээ байгуулж, хэлэлцээр хийхэд зөвлөгөө өгөхСанхүүжилт татах баримт бичгүүд болох меморандум болон проспектус бэлдэж танилцуулах үйлчилгээг үзүүлж байна.

АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Танд зориулж буй бидний үйлчилгээ Хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас анх удаа олон нийтэд санал болгох замаар хөрөнгө босгохНэмэлт хувьцаа гарган хөрөнгө босгохДотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд үнэт цаас санал болгох замаар хөрөнгө босгохДотоодын эсвэл гадаадын хөрөнгийн биржид давхар бүртгэл хийх замаар хөрөнгө босгохБүртгэлтэй компанийг худалдан авах үйл ажиллагаа (Reverse take-over)-г хэрэгжүүлэхТөрийн өмчит компанийн хувьчлалд андеррайтингийн үйлчилгээ үзүүлэх

Хувийн санхүүжилт

Бид хувийн санхүүжилт сонирхсон харилцагчдад хөрөнгө татан төвлөрүүлэх, хоёрдогч зах зээл болон хараат бус зөвлөх үйлчилгээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ

Танд зориулж буй бидний үйлчилгээ: Хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаат капитал, бусад бүтээгдэхүүнүүдийг олон нийтэд нээлттэй болон хаалттай хүрээнд санал болгон зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт татахад зөвлөгөө өгөхБизнесийн үнэлгээ хийх, салбарын болон зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийхКомпанийн өргөжилт, санхүүгийн бүтэц стратегийн талаар зөвлөгөө өгөхКомпанийн нэгдэлт, өөрчлөн байгуулалт, худалдан авалтыг зохион байгуулахБоломжит хөрөнгө оруулагчдыг санал болгох, холбоо тогтоохХөрөнгө оруулагчидтай гэрээ байгуулж, хэлэлцээр хийхэд зөвлөгөө өгөхСанхүүжилт татах баримт бичгүүд болох меморандум болон проспектус бэлдэж танилцуулах үйлчилгээг үзүүлж байна.

Компанийг өөрчлөн байгуулах M&A

Бид харилцагчдадаа стратегийн томоохон бодлого, шийдвэр, хэлцлүүд дээр нэгдэлт болон нийлэлттэй холбоотой зөвлөгөө, үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Мөн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний хороодод зориулан олон талт хараат бус зөрчилгүй зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна. Үйлчилгээнүүд: Нэгтгэх НийлэхХуваахТусгаарлахХэлбэрийг нь өөрчлөхХамтарсан компаниDivestituresSpinoffSell offLBO

Андеррайтер

Бид үндэсний компаниудын үнэт цаас гаргах, хаалттай болон нээлттэй хүрээнд санхүүжилт татах үйл ажиллагааг олон жилийн туршлагадаа үндэслэн үзүүлж байна. Үйлчилгээнүүд: Хувьцааны санхүүжилт Олон нийтэд анх удаа үнэт цаас санал болгох (IPO)Үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд санал болгохҮнэт цаас нэмж гаргах (FPO) Өрийн санхүүжилт Засгийн газрын бондОрон нутгийн бондКомпанийн бондХөрвөх бондӨрийн бусад хэрэгсэл

БРОКЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Захиалга өгөх замнал Хувь хүн болон Аж ахуйн нэгж /ААН/ нь дотоод болон гадаадын хөрөнгийн биржийн арилжаанд үнэт цаасны компаниар зуучлуулан оролцох боломжтой бөгөөд үнэт цаас худалдан авахад хүрэлцэхүйц мөнгөн хөрөнгийг урьдчилан байршуулсан байх ёстой. Харилцагч та арилжаанд оролцох захиалгаа хамтран ажилладаг брокертоо өөрийн биеэр болон утсаар, электрон шуудангаар, факсаар гэх мэт гэрээнд тохиролцсон аль ч хэлбэрээр өгөх боломжтой. Захиалга өгөхдөө анхаарах зүйлс Та утсаар захиалга өгсөн бол ажлын 2 хоногийн дотор өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж,  захиалгын төрөл, үнэт цаасны нэр, код, тоо ширхэг, үнэ, захиалга өгсөн цаг минутаа тодорхой тусгаж, гарын үсэг зуран гарын үсэг зуран  баталгаажуулах үүрэгтэй юм. Зохих журмын дагуу, бүрэн зөв, гүйцэд бөглөсөн захиалгын хуудсыг брокер хүлээн авч гарын үсэг зуран, тамгалснаар захиалга хүчин төгөлдөр болно. Захиалгын төрөл Зах зээлийн захиалга - Тухайн өдрийн зах зээлийн үнээр захиалга биелэх хэлбэр. Нөхцөлт захиалга - Тодорхой үнийн дүнгээр хувьцаагаа худалдах болон худалдан авах хэлбэрийг хэлдэг. Данс цэнэглэх Хэрвээ та МХБ дээр арилжаанд оролцох гэж байгаа бол өөрийн нэр дээрхи Голомт банкинд нээлгэсэн үнэт цаасны арилжааны төлбөр тооцооны дансанд мөнгөө байршуулна. Хэрвээ та гадаад арилжаанд оролцох гэж байгаа бол арилжаа хийх биржээс хамааран манай компанийн валют тус бүрийн дансанд мөнгөө 1 өдрийн өмнө байршуулна. Данс /Голомт Банк/ Валютын нэрДансны дугаарАмерик Доллар2005003533Хонг Конг Доллар2005003536

Гадаадын үнэт цаасны арилжааны тухай?

Дотоодын үнэт цаасны арилжааны тухай?

f you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. f you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. f you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. f you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet.